Zastupovanie

pred orgánmi štátnej správy v OH a miestnej samosprávy.

OZV

ohlasovacia povinnosť organizácii zodpovednosti výrobcov.

Ročné ohlásenie

odpadov na OÚ, OSŽP a celoročná evidencia odpadov vyplývajúca z legislatívy.

Havarijný plán

pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Technologický reglement

zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Evidencia

súvisiaca s komplexnou problematikou odpadového hospodárstva.

Odborné poradenstvo

v ekológii a spracovanie štúdie odpadového hospodárstva.

ILNO

Identifikačný list nebezpečných odpadov.

Spolupracujeme a pomáhame klientom v rôznych odvetviach

Viac než 20 ročné skúsenosti pôsobenia v oblasti environmentalistiky a prislúchajúcej legislatívy na Slovensku. Poradíme a nájdeme riešenie pre akúkoľvek firmu/ prevádzku.
 

Ponúkame služby

 • Kompletná dokumentácia súvisiaca s problematikou odpadového hospodárstva – spracovanie ​a vedenie evidencie odpadov počas celého roku, ročné hlásenie podávané okresnému úradu OSŽP (oddelenie starostlivosti o životné prostredie)

 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy v prípade kontroly pre nakladanie s odpadmi – dohľad nad plnením zákonných povinností v odpadovom hospodárstve

 • Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) – rozšírená zodpovednosť výrobcov a dovozcov vyhradeného výrobku – štvrťročné nahlasovanie výkazov elektrozariadení, obalov, neobalových výrobkov a iných komodít ustanovených zákonom

 • Materiálové vybavenie odpadového hospodárstva technikou – odporučenie vhodnej obalovej výbavy

 • Odborné poradenstvo v ekológii ZDARMA pre všetkých stálych zákazníkov POH SERVIS

 • Žiadosť na uvedenie priestorov do prevádzky​
 • Spracovanie štúdie, projekcia a nadimenzovanie odpadového hospodárstva budov a technologických prevádzok firiem​
 • Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov​
 • ​Havarijný plán – pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa zákona o​ odpadoch
 • Manipulačno-prevádzkový poriadok  – pre nakladanie s ostatnými aj nebezpečnými odpadmi​
 • ILNO – identifikačný list nebezpečného odpadu​
 • Legislatívne poradenstvo v ekológii​
 • Havarijná súprava – zabezpečenie​
 • Zabezpečenie potrebného značenia prevádzky pre kontrolu z inšpekcie životného prostredia
 • Komplexné riešenie potrieb spoločnosti, firmy, závodu, prevádzky podľa zákona o odpadoch a príslušnej legislatívy Ministerstva Životného Prostredia SR
 • Pomoc pri ohlásenej kontrole SIŽP (Slovenská Inšpekcia Životného Prostredia) alebo úradu štátnej správy v odpadovom hospodárstve (Okresný Úrad odbor životného prostredia, OSŽP)

Dohodnite si termín bezplatnej konzultácie v predstihu!

V prípade ďalších otázok alebo záujmu o termín nás neváhajte kontaktovať:

Často kladené otázky

Dovozca, výrobca, predajca alebo spracovateľ produktov a poskytovateľ služieb má povinnosť spĺňať podmienky Ministerstva životného prostredia v zmysle zákona a platnej legislatívy SR.

 • Evidencia produkovaných odpadov musí byť vedená priebežne / minimálne raz za mesiac.
 • Ak ide o nebezpečné odpady (NO), vyvezenie NO je povinné ohlásiť okresnému úradu v mieste nakládky a v mieste vykládky NO do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
 • Odovzdávať odpady podľa zákona o odpadoch možno len oprávnenému subjektu nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ktorý vlastní dokument, ako napr.oprávnenie na nakladanie s odpadmi / registrácia podľa §98 / súhlas podľa §97 / autorizácia.
 • Podávať ročné ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi každej prevádzky Okresnému Úradu 
 • Štvrťročne nahlasovať množstvo a druh VV, ako sú elektrozariadenia, obaly, neobalové výrobky a iné komodity do zmluvnej OZV.

Doplnkové služby

 • zabezpečiť potrebnú administratívu ako evidenciu, mesačné/ kvartálne výkazy do zmluvnej OZV / ročné Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním na príslušný Okresný úrad (OÚ), OSŽP.
 • zastupovať klienta v prípadoch, ak sa ohlási kontrola / inšpekcia (SIŽP) alebo z Okresného úradu (OSŽP)
 • plnenie povinnosti súvisiacich s dovozom zákonom ustanovených komodít, uvedených vo štvrtej časti zákona o odpadoch, napr. zmluvnej Organizácii zodpovednosti výrobcu (OZV)

Kontaktujte nás Vyplnte formulár

V prípade ďalších otázok alebo záujmu o termín nás neváhajte kontaktovať.

Máte otázky?